VGN VGN
Abfahrten
Nürnberg, Hasenbuck
geplant aktuell Linie  Richtung
13:46 k. A. U1 Langwasser Süd
13:47 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
13:48 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
13:56 k. A. U1 Langwasser Süd
13:57 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
13:58 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
14:06 k. A. U1 Langwasser Süd
14:07 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
14:08 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
14:16 k. A. U1 Langwasser Süd
14:17 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
14:18 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
14:26 k. A. U1 Langwasser Süd
14:27 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
14:28 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
14:36 k. A. U1 Langwasser Süd
14:37 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
14:38 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
14:46 k. A. U1 Langwasser Süd
14:47 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
14:48 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
14:56 k. A. U1 Langwasser Süd
14:57 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
14:58 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
15:06 k. A. U1 Langwasser Süd
15:07 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
15:08 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
15:16 k. A. U1 Langwasser Süd
15:17 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
15:18 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
15:26 k. A. U1 Langwasser Süd
15:27 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
15:28 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
15:36 k. A. U1 Langwasser Süd
15:37 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
15:38 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
15:46 k. A. U1 Langwasser Süd
15:47 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
15:48 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
15:56 k. A. U1 Langwasser Süd
15:57 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
15:58 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
16:06 k. A. U1 Langwasser Süd
16:07 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
16:08 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
16:16 k. A. U1 Langwasser Süd
16:17 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
16:18 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
16:26 k. A. U1 Langwasser Süd
16:27 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
16:28 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
16:36 k. A. U1 Langwasser Süd
16:37 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
16:38 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
16:46 k. A. U1 Langwasser Süd
16:47 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
16:48 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
16:56 k. A. U1 Langwasser Süd
16:57 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
16:58 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
17:06 k. A. U1 Langwasser Süd
17:07 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
17:08 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
17:16 k. A. U1 Langwasser Süd
17:17 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
17:18 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
17:26 k. A. U1 Langwasser Süd
17:27 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
17:28 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
17:36 k. A. U1 Langwasser Süd
17:37 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
17:38 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
17:46 k. A. U1 Langwasser Süd
17:47 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
17:48 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
17:56 k. A. U1 Langwasser Süd
17:57 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
17:58 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
18:06 k. A. U1 Langwasser Süd
18:07 k. A. EU1 Ersatz Richtung Fürth Hardhöhe
(keine Abfahrten)
vm-vgn05.defas-fgi.de